Orientimi ne karrierë

Gjinia

Mosha

Shkollimi

1. Unë dëshiroj të jem aq i mirë në atë që bëjë saqë të tjerët do të kërkojnë këshillat e mija prej eksperti.

2. Unë jam më së shumti i përmbushur në punën time kur jam në gjendje për t'i integruar përpjekjet e të tjerëve kah një detyrë e përbashkët.

3. Unë ëndërroj të kem një karrierë që do të më jepte mua lirinë që punën time ta bëjë ashtu si dua unë vetë sipas planit tim.

4. Unë gjithnjë jam në kërkim të ideve që do të më mundësonte mua të fillojë ndërmarrjen time.

5. Siguria dhe stabiliteti janë më të rëndësishme për mua sesa liria dhe autonomia.

6. Më parë do ta lëshoja organizatën time (punën) sesa të bëja një punë që do të pengonte aftësinë time për tu marrë me çështjet personale dhe familjare.

7. Unë do të ndihesha si i suksesshëm në karrierën time vetëm nëse unë kam ndjenjën se jam duke dhënë kontribut të rëndësishëm për mirëqenien e shoqërisë.

8. Unë ëndërroj për një karrierë në të cilën unë gjithmonë do të kem sfidën për zgjidhjen e problemeve gjithnjë të vështira.

9. Unë do të ndihesha i suksesshëm në karrierën time vetëm nëse unë do të mund të zhvilloja aftësitë e mija drejt një niveli kompetencave gjithnjë në rritje.

10. Ëndërroj se do të jem përgjegjës për krejt organizatën

11. Unë jam i përmbushur më së shumti në punën time kur jam plotësisht i lirë për t'i përcaktuar vet detyrat e mija, planet dhe procedurat.

12. Unë nuk do të rrija në një organizatë (vend pune) e cila do më ngarkonte detyra që do të rrezikonin sigurinë në punën time.

13. Ngritja e një biznesi tim është më e rëndësishme për mua sesa të punoj menaxher i një niveli të lartë në ndonjë organizatë (vend pune) të dikujt tjetër.

14. Unë ndihem më së shumti i përmbushur në punën time kur jam në gjendje të përdor talentin tim në shërbim të të tjerëve.

15. Unë do të ndihesha i suksesshme në punën time vetëm nëse jam ballafaquar dhe kam tejkaluar sfidat gjithnjë në rritje.

16. Unë ëndërroj për një karrierë që do të më lejonte mua integrimin e nevojave personale, familjare dhe të punës.

17. Të bëhem funksionar i lartë ose drejtor teknik në sferën time të ekspertizës për mua është më tërheqëse sesa të bëhem menaxher i përgjithshëm.

18. Unë do të ndihem i suksesshëm në karrierën time vetëm nëse arrij një autonomi të plotë dhe liri për ta përcaktuar punë time.

19. Unë zakonisht kërkoj punë në organizata (vend pune) që do të më japin ndjenjën e stabilitetit dhe sigurisë.

20. Unë ndihem më së shumti i përmbushur kur jam në gjendje të ndërtojë diç që është së pari rezultat i aftësive dhe përpjekjeve të mija.

21. Unë do të ndihem i suksesshëm vetëm nëse bëhem drejtor i përgjithshëm në ndonjë organizatë (vend pune).

22. Përdorimi i talenteve të mia për ta bërë botën një vend më të mirë për të jetuar është ajo që drejton motivet e mia për vendime në karrierë.

23. Unë kam qenë më së shumti i përmbushur në karrierën time nëse kam qenë në gjendje për t'i zgjedhur problemet në dukje të pazgjidhshme ose kur kam fituar mbi mundësi në dukje të pamundshme.

24. Unë ndihem i suksesshëm në jetë vetëm nëse kam qenë në gjendje të bëjë balancimin (drejtpeshimin) e kërkesave të mia personale, familjare dhe ato të karrierës.

25. Unë ëndërroj për një karrierë që më lejon mua të kem ndjenjën e stabilitetit dhe sigurisë.

26. Unë më parë do ta lëshoja një organizatë(vend pune) sesa të pranojë ndonjë emërim me rotacion që do të më largonte mua nga sfera ime e ekspertizës.

27. Balancimi i kërkesave të mia personale dhe jetës profesionale është shumë më e rëndësishme për mua sesa pozita menxheriale e një niveli të lartë.

28. Unë ëndërroj të jem në një karrierë që jep kontribut domethënës për njerëzimin dhe shoqërinë.

29. Unë do të ndihem i suksesshëm në karrierë vetëm nëse kam krijuar një ndërmarrje timen në bazë të ideve dhe aftësive të mija.

30. Të bëhem drejtor i përgjithshëm është më tërheqëse për mua sesa të bëhem menaxher veprues i lartë në sferën time të ekspertizës.

31. Mundësia për ta bërë një punë në mënyrën time, i lirë nga rregullat dhe kufizimet, është shumë e rëndësishme për mua.

32. Unë parapëlqej mundësitë e punës të cilat fuqishëm sfidojnë aftësitë e mija për zgjedhjen e problemeve dhe ato garuese.

33. Unë ëndërroj për themelimin dhe ngritjen e biznesit tim.

34. Unë më parë do ta lëshoja një organizatë (vend pune) sesa të pranoj një pozitë që do të dëmtonte aftësinë time që të jem në shërbim të tjerëve.

35. Unë jam më së shumti i përmbushur në punën time kur jam në gjendje t'i shfrytëzojë aftësitë e mia të veçanta dhe talentet e mia.

36. Unë më parë do ta lëshoja një organizatë (vend pune) sesa të pranoj një pozitë që do të më largonte nga rruga drejt (synimi) menaxhmentit gjeneral.

37. Unë jam më së shumti i përmbushur në aspektin e punës time kur ndjej se kam siguri të plotë financiare dhe punësimit.

38. Unë më parë do ta lëshoja organizatë (vendin e punës) time sesa të pranoj një pozitë që do të zvogëlonte autonominë dhe lirinë time.

39. Unë gjithnjë kam kërkuar mundësi për punësim që minimizojnë ndërhyrjen në çështjet e mia personale dhe familjare.

40. Të punosh në ato probleme që janë të pazgjidhshme është më e rëndësishme për mua sesa arritja e një pozitë të lartë menaxheriale.